Bài tập hạch toán kế toán nguyên vật liệu hàng hoá

thành công kế toán

BÀI TẬP HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU HÀNG HÓA   Bài tập số 1 :  Tài liệu về vật liệu X tại một doanh nghiệp trong tháng 2/N (biết doanh nghiệp sử dụng phương pháp nhập sau, xuất trước để tính giá thực tế vật liệu xuất kho) như sau:   1. Tình hình đầu […]

thành công kế toán

Bài tập hạch toán kế toán nguyên vật liệu hàng hoá

BÀI TẬP HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU HÀNG HÓA   Bài tập số 1 :  Tài liệu về vật liệu X tại một doanh nghiệp trong tháng 2/N (biết doanh nghiệp sử dụng phương pháp nhập sau, xuất trước để tính giá thực tế vật liệu xuất kho) như...