Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên excel

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt hướng dẫn làm Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên excel: 1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng ( căn cứ vào bảng lương ) +   Tính tiền lương phải trả CBCNV Nợ TK 6421              Tổng lương […]

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên excel

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt hướng dẫn làm Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên excel: 1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng ( căn cứ vào bảng lương ) +   Tính tiền lương phải trả CBCNV Nợ...