Thủ tục hoàn thuế dành cho kế toán

Học viên học kế toán thực hành doanh nghiệp sản xuất

Thủ tục hoàn thuế dành cho kế toán 1. Điều kiện hoàn thuế GTGT: không thay đổi Nguyên tắc chung – Là Doanh Nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; – Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục; – Hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án […]

Học viên học kế toán thực hành doanh nghiệp sản xuất

Thủ tục hoàn thuế dành cho kế toán

Thủ tục hoàn thuế dành cho kế toán 1. Điều kiện hoàn thuế GTGT: không thay đổi Nguyên tắc chung – Là Doanh Nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; – Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục; – Hàng hóa,...