Thơ tình kế toán 02

Thơ tình kế toán Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm. Đường đến tim em phải dự phòng thật nhiều tiền mặt. Ta quen nhau cũng gần hai niên độ. Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh. Tình yêu đâu là tài sản cố định hữu hình. Mà sao cứ hao mòn theo […]

Thơ tình kế toán 02

Thơ tình kế toán Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm. Đường đến tim em phải dự phòng thật nhiều tiền mặt. Ta quen nhau cũng gần hai niên độ. Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh. Tình yêu đâu là tài sản cố định hữu hình. Mà sao cứ...