Những điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Những điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Ngày 26/05/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2011/NĐ-CP (Nghị định 39) có hiệu lực thi hành từ 1/8/2011, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP (Nghị định 185) ngày 04/11/2004 của […]