Nội quy, Quy định, Quy chế phòng kế toán

Nội quy, Quy định, Quy chế phòng kế toán Nội quy, Quy định, Quy chế phòng kế toán  làm việc Điều 1 : Cơ cấu tổ chức và điều hành Phòng TCKT phải đảm bảo phù hợp với chế độ, thể lệ quản lý kinh tế tài chính nói chung và các nguyên tắc, chuẩn […]

Nội quy, Quy định, Quy chế phòng kế toán

Nội quy, Quy định, Quy chế phòng kế toán Nội quy, Quy định, Quy chế phòng kế toán  làm việc Điều 1 : Cơ cấu tổ chức và điều hành Phòng TCKT phải đảm bảo phù hợp với chế độ, thể lệ quản lý kinh tế tài chính nói chung và các...