Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần VI)

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần VI) V. KÊ KHAI, NỘP THUẾ 1. Kê khai thuế 1.1 Đối tượng kê khai thuế – Cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân có thu nhập đến mức phải khấu trừ thuế. – Cá nhân đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế, kể […]

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần VI)

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân (phần VI) V. KÊ KHAI, NỘP THUẾ 1. Kê khai thuế 1.1 Đối tượng kê khai thuế – Cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân có thu nhập đến mức phải khấu trừ thuế. – Cá nhân đăng ký nộp thuế tại cơ quan...