BẢNG HỌC PHÍ KHỐI KẾ TOÁN

tinh toan kế toán

BẢNG HỌC PHÍ KẾ TOÁN – ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Xem video giới thiệu về trung tâm tai đây: https://www.youtube.com/channel/UCSyUFMW1XiFzoDxbmkRuXVA/videos STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC SỐ BUỔI HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ 01 Kế toán tổng hợp 15 900.000đ ĐAI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CẤP 02 Kế toán thuế 10 800.000đ 03 Kế toán trưởng […]

tinh toan kế toán

BẢNG HỌC PHÍ KHỐI KẾ TOÁN

BẢNG HỌC PHÍ KẾ TOÁN – ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Xem video giới thiệu về trung tâm tai đây: https://www.youtube.com/channel/UCSyUFMW1XiFzoDxbmkRuXVA/videos STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC SỐ BUỔI HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ 01 Kế toán tổng hợp 15 900.000đ ĐAI HỌC KINH...