Hệ thống tài khoản kế toán theo QD 48

tư vấn kế toán tri thức việt

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48 CỦA BỘ TÀI CHÍNH   (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)   MaTK Cap1 MaTK Cap2 TenTK 111 Tiền mặt 111 1111 Tiền mặt (VND) 111 1112 Ngoại tệ các loại 111 1113 Vàng bạc, kim khí, đá quý […]

tư vấn kế toán tri thức việt

Hệ thống tài khoản kế toán theo QD 48

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48 CỦA BỘ TÀI CHÍNH   (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)   MaTK Cap1 MaTK Cap2 TenTK 111 Tiền mặt 111 1111 Tiền mặt (VND) 111 1112 Ngoại tệ các loại 111 1113...