Thơ tình kế toán 02

Thơ tình kế toán Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm. Đường đến tim em phải dự phòng thật nhiều tiền mặt. Ta quen nhau cũng gần hai niên độ. Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh. Tình yêu đâu là tài sản cố định hữu hình. Mà sao cứ hao mòn theo […]

Thực hiện thống nhất chính sách lệ phí trước bạ

Trước thực trạng hiện nay việc thực hiện chính sách về lệ phí trước bạ ở nhiều địa phương còn tồn tại bất cập, lúng túng trong việc xác định giá; ghi nợ lệ phí trước bạ; lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng tài sản nhiều...