Kiểm soát công việc kế toán

    Lượt xem: 3172

Kiểm soát công việc kế toán

Nội dung công việc

– Xây dựng quy trình Kiểm soát Kế toán Tài chính nội bộ.
– Kiểm soát hạch toán kế toán của Công ty và các Công ty thành viên bao gồm: Kiểm soát thu, chi, mua, bán, hợp đồng kinh tế, ….dựa trên định mức xây dựng.
– Kiểm soát việc thực hiện các quy trình quản lý tài chính kế toán.
– Cập nhật và áp dụng các chế độ, nguyên tắc, luật thuế.
– Kiểm soát các hoạt động kế toán liên quan đến thuế.
– Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình trạng kiểm soát kế toán.
– Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch tài chính giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh về mặt thu, chi…Phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong quá trình thực hiện và đề xuất ý kiến BGD đưa ra những phương pháp chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.
– Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục và kiểm tra giám sát việc thực hiện khắc phục.
– Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch tài chính giải quyết các công việc liên quan khác.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng DV kế toán: 024.6295.9666 – 0976.73.8989

Comments

comments