Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính Kế toán có rất nhiều chuyên ngành nhỏ như kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị, kế toán chi tiết…, trong đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính được coi là bộ phận hữu […]

Thơ tình kế toán 02

Thơ tình kế toán Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm. Đường đến tim em phải dự phòng thật nhiều tiền mặt. Ta quen nhau cũng gần hai niên độ. Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh. Tình yêu đâu là tài sản cố định hữu hình. Mà sao cứ...

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Mặc dù báo cáo lưu chuyển tiền tệ có tác dụng quan trọng trong việc phân tích, đánh giá, dự báo khả năng tạo ra...