Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/08/2012

    Lượt xem: 329

Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/08/2012
Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/08/2012 : Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN, Thuế GTGT. Thông tư số 140/2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/10/2012

Comments

comments