Thông tư mới hướng dẫn 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam

    Lượt xem: 1755

Thông tư mới hướng dẫn 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2007/TT-BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam trên tổng số 26 Chuẩn mực kế toán đã ban hành. Thông tư 161 hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán sau:

– Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”,
– Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình”,
– Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố định vô hình”,
– Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”,
– Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”,
– Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”,
– Chuẩn mực kế toán số 08 “Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh”,
– Chuẩn mực kế toán số 10 “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”,
– Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”,
– Chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng”,
– Chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí đi vay”,
– Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”,
– Chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”,
– Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”,
– Chuẩn mực kế toán số 26 “Thông tin về các bên liên quan”

Thông tư 161 ra đời nhằm hướng dẫn các chuẩn mực kế toán một cách đồng nhất, giảm mâu thuẫn trong việc hạch toán kế toán theo các thông tư hướng dẫn chuẩn mực cũ đã ban hành. Từ đó đưa ra các hướng dẫn hạch toán chuẩn, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15.

Thông tư 161 thay thế các Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002, Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 và thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005.

Những nội dung kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành.

Tải file tại đây

Comments

comments