Chính sách kế toán là gì?

  Lượt xem: 1040

Chính sách kế toán là gì?

Chính sách kế toán là gì? Chính sách kế toán có những nội dung gì? Bao gồm những chính sách như thế nào và hình thức áp dụng ra sao? Là một kế toán viên, bạn đã biết đến khái niệm này hay chưa?

Chính sách kế toán là gì?

Bất kể một Doanh nghiệp nào cũng đều phải áp dụng các chính sách kế toán trong quá trình hoạt động để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Bởi vì, chính sách kế toán là các chủ trương và các hành động trên phương diện kế toán

 • Chính sách kế toán quy định việc ứng dụng các nguyên tắc kế toán như thế nào trong từng đơn vị. Ví dụ như tại các doanh nghiệp có các chính sách về: Hình thức kế toán áp dụng (Nhật ký chung, chứng từ ghi số, nhật ký -chứng từ…), Chế độ kế toán áp dụng, Niên độ kế toán, Lưu trữ tài liệu, Phần mềm kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh… Việc áp dụng các chính sách kế toán như thế nào phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý của doanh nghiệp, đơn vị kinh tế…
 • Chính sách kế toán giới thiệu về tình hình ứng dụng các nguyên tắc kế toán  cơ bản cho từng loại nghiệp vụ kinh tế đặc thù phát sinh trong doanh nghiệp. Khi báo cáo cho cổ đông, mỗi doanh nghiệp cần áp dụng những chính sách kế toán thích hợp với  tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đảm bảo báo cáo tài chính của doanh nghiệp tuân thủ các nguyên tắc kế toán cơ bản đồng thời đảm bảo báo cáo được trình bày một cách trung thực và khách quan.

Nội dung của chính sách kế toán là gì?

Chính sách kế toán bao gồm 5 nội dung:

1. Nguyên tắc cơ bản chuẩn bị sổ sách kế toán

 • Sổ sách kế toán phải được trình bày bằng đơn vị tiền tệ VN đồng và ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
 • Báo cáo tài chính phải được thể hiện theo nguyên tắc, thủ tục và chế độ kế toán Việt Nam.
 • Hệ thống tài khoản được mô tả trong hệ thống kế toán Việt Nam.
 • Hệ thống kế toán Việt Nam được áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm:
 • Hệ thống tài khoản và diễn giải, kết cấu và phương pháp ghi nhận các tài khoản.
 • Biểu mẫu báo cáo tài chính, quy định về nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính.
 • Hệ thống sổ sách kế toán.
 • Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.

2. Bảng cân đối kế toán

 • Tài sản và nợ phải trả
 • Tài sản cố định hữu hình
 • Tài sản cố định vô hình
 • Tài sản lưu động
 • Nợ phải trả
 • Chi phí phải trả

3. Tài khoản kết quả kinh doanh

 • Doanh thu
 • Thu nhập khác
 • Chi phí hoạt động
 • Nợ khó đòi

4. Điều chỉnh báo cáo tài chính của năm trước
5. Khoản mục tăng thêm và khoản mục bất thường
6. Chứng từ và sổ sách kế toán

 • Giới thiệu
 • Lưu trữ tài liệu kế toán
 • Yêu cầu pháp luật đối với việc lưu trữ tài liệu kế toán

7. Kế toán và hệ thống phần mềm kế toán

 • Khái quát
 • Hình thức lưu trữ

8. Gian lận
9. Các chính sách quan trọng khác

 • Năm tài chính
 • Ngoại tệ
 • Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ

Mỗi Doanh nghiệp tùy theo quy mô, đặc điểm và tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh để áp dụng các chính sách kế toán phù hợp. Việc áp dụng các chính sách này sẽ giúp cho công tác kế toán cũng như công tác quản lý tài chính có hiệu quả hơn.

Comments

comments